Investor Absolute Return FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 06/2014 z dnia 31/03/2014

Informujemy, że w dniu 31 marca 2014 r., Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz art. 4 Statutu Funduszu, zwołał na dzień 23 kwietnia 2014 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. 

Zgromadzenie Inwestorów Investor Absolute Return FIZ na dzień 23 kwietnia 2014 r., na godzinę 13:00, w Warszawie, w sali konferencyjnej przy ul. Wiśniowej 40B (parter), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Powzięcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r., wraz z uzasadnieniem.

5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.