Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2012

Na dzień 30 czerwiec 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 398,61 zł, co oznacza wzrost o 2,62 % w stosunku do wyceny z 31 maja 2012.

W czerwcu dla rynków finansowych najważniejsze były trzy wydarzenia: wyniki wyborów w Grecji, decyzje amerykańskiego banku centralnego (FED) oraz wyniki szczytu UE. Jako pierwsze znane były rezultaty wyborów w Grecji, gdzie wygrała (choć nieznacznie) partia opowiadająca się za pozostaniem kraju w strefie euro. Wraz z szybkim sformowaniem większości parlamentarnej i utworzeniem rządu zniknęło jedno z głównych zagrożeń, jakich obawiał się rynek w maju, czyli szybkie i niekontrolowane wyjście Grecji ze strefy euro.

Co do decyzji FED rynki oczekiwały informacji o kolejnym programie luzowania polityki pieniężnej. Decyzja FED o kontynuowaniu operacji Twist (zamiana w portfelu FED krótkoterminowych obligacji skarbowych na długoterminowe) oznacza dalszą chęć wspierania gospodarki, choć bez wprowadzania kolejnej rundy zwiększania podaży pieniądza.

Ze szczytu UE napłynęły natomiast lepsze niż oczekiwane informacje. Nastąpiła zgoda wszystkich krajów, a przede wszystkim Niemiec, na stworzenia jednolitego europejskiego nadzoru bankowego. Dodatkowo podjęto decyzje o udzieleniu pomocy bankom hiszpańskim i włoskim bezpośrednio z funduszy ratunkowych, a nie poprzez budżet poszczególnych państw, co nie spowoduje wzrostu długu państwowego w zagrożonych krajach.

Reakcją na powyższe informacje był czerwcowy wzrost indeksów giełdowych. W Polsce najwięcej, bo ponad 8,5%, zyskał WIG20. Skala zwyżek małych i średnich firm była zdecydowanie mniejsza: sWIG80 zyskał 2,52%, a mWIG40 wzrósł o 2,44%.

W czerwcu wycena certyfikatów Investor CEE FIZ wzrosła o 2,62 %. Na wynik funduszu wpłynęła przede wszystkim koncentracja na wybranych małych spółkach. W większości ich kursy zanotowały wyraźne wzrosty, choć niektóre pozycje po majowych spadkach nadal zachowywały się słabo. W czerwcu fundusz zyskał również na zaangażowaniu w akcje firm wchodzących w skład WIG20. Negatywnie na wyniku odbiło się natomiast zachowania papierów spółek bułgarskich.

Fundusz będzie nadal koncentrował się na wybranych spółkach o najlepszych perspektywach wzrostu. W portfelu znajdować się będą zarówno atrakcyjne małe i średnie spółki jak również duże o wysokiej płynności.