Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2012

Na dzień 31 grudnia 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 401,85 zł, co oznacza wzrost o 2,14% w stosunku do wyceny z 30 listopada 2012 r.

Grudzień był miesiącem nadziei na rozwiązanie kwestii klifu fiskalnego w USA. Oddziaływało to raczej negatywnie na rynek akcji, gdyż Republikanie i Demokraci długo nie mogli dojść do porozumienia. Z drugiej strony był to też ostatni miesiąc stosunkowo dobrego roku, w którym ceny akcji na giełdach rosły.

Z uwagi na okres świąteczny w grudniu mieliśmy mniej sesji giełdowych, ale także mniej publikacji danych makro. Za istotne w Polsce należy uznać kontynuowanie cyklu obniżek stóp procentowych, co zapowiadane jest przez członków RPP i istotnie oddziałuje na rynki kapitałowe. Hossa na rynku polskiego długu trwa i nic na razie nie wskazuje żeby miała się zakończyć. Rentowności polskich papierów dziesięcioletnich na koniec roku była rekordowo niska (3,7%), a zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskim rynkiem długu nie słabnie. Niskie stopy procentowe przekładają się także pośrednio na rynek akcji, gdyż oznaczają niższe koszty finansowania dla spółek, ale także niższe stopy dyskontowe podwyższające wyceny akcji w modelach finansowych.

Rynki pozostające w obrębie zainteresowań Investor CEE FIZ zakończyły grudzień notując wyraźnie dodatnie stopy zwrotu. W Polsce zdecydowanie lepiej zachowywały się największe spółki – indeks WIG20 zyskał w ciągu miesiąca 6,67%. Wzrosty, choć nieco niższe zanotowały też indeksy małych i średnich spółek – sWIG80 i mWIG40 zyskały odpowiednio 4,76% oraz 1,80%. O ile stopa zwrotu z części portfela Funduszu ulokowanej w spółkach z WIG20 była zbieżna z wynikiem indeksu, o tyle niektóre małe spółki z portfela zachowywały się gorzej, przez co stopa zwrotu z części polskiej Investor CEE FIZ była gorsza niż mogłyby na to wskazywać zwroty z głównych indeksów. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie sytuacja ta poprawi się, szczególnie, że mniejsze spółki wydają się być lepszym pomysłem inwestycyjnym na najbliższy okres.

Indeks giełdy tureckiej zyskał w grudniu 6,85%, a rosyjski RTS wzrósł o 6,53%. Aktywa funduszu ulokowane w Rosji i Turcji zyskiwały na wartości i generalnie wzrost ten koresponduje ze zmianami cen indeksów, odchylenia były stosunkowo niewielkie. Grudzień był także dobrym miesiącem dla giełdy w Sofii, której indeks wzrósł o ponad 5%. Zyskiwały na wartości także spółki z portfela funduszu, co jednak w niewielkim stopniu przełożyło się na wycenę ze względu na niską ekspozycję na ten rynek.

W naszej opinii grudniowe wzrosty na giełdach będą kontynuowane w styczniu. W związku z tym nadal szukamy ciekawych, niedrogich spółek aby uzupełnić portfel o nowe aktywa.