Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2017

Na dzień 31 grudnia 2017r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie, z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 521,92 zł, co oznacza spadek o 1,03% w stosunku do wyceny z 30 września 2017 r. oraz wzrost o 16,58% w całym 2017 roku.

Miniony rok był okresem znaczącego przebudowania portfela funduszu. Z uwagi na zwiększające się ryzyko inwestycyjne w Turcji oraz niekorzystną sytuację w Rosji postanowiliśmy skupić się bardziej na polskich akcjach, w szczególności z segmentu mniejszych i bardziej dynamicznych spółek. Również w najbliższym roku zamierzamy utrzymywać taką strukturę portfela inwestycyjnego, zwracając jednocześnie uwagę na płynność rynku oraz sytuację fundamentalną spółek portfelowych.

Warto zaznaczyć, że rok 2017 nie był wcale szczególnie łatwy dla lokalnych funduszy akcyjnych. Obserwowaliśmy bardzo dużą rozbieżność pomiędzy stopami zwrotu osiąganymi przez różne segmenty rynku. Podczas gdy indeks skupiający największe spółki zyskał ponad 26% (a uwzględniając dywidendy – prawie 29%), to wskaźnik sWIG80 zyskał tylko 2,4%. Uważamy, że tak duża różnica była po części odreagowaniem bardzo słabego zachowania indeksu WIG20 w roku 2016. Bardzo trudno natomiast znaleźć fundamentalne uzasadnienie aż tak silnych wzrostów krajowych blue chips, szczególnie na tle słabego zachowania małych spółek. Uważamy, że w kolejnych kwartałach sytuacja ta powinna się odwrócić i to właśnie mniejsze spółki powinny pokazać swoją relatywną siłę.

Światowe indeksy akcji generalnie zakończyły 2017 rok notując pozytywne stopy zwrotu. Sentyment dla akcji pozostaje umiarkowanie dobry, pomimo tego, że rynki rozwinięte mają za sobą już 9 lat praktycznie nieprzerwanych wzrostów. Był to rok wielu zmian politycznych, które mocno wpływały na rynki finansowe, a także okres zmian polityki monetarnej banków centralnych. Po latach luzowania monetarnego weszliśmy w okres zacieśniania polityki i nie jest wykluczone, że to właśnie inflacja i poziom stóp procentowych będę w najbliższym okresie wyznaczały kierunki dla najważniejszych indeksów akcyjnych.

W Polsce zmiany polityczne coraz mniej wpływały na sentyment inwestorów dla rynku akcji. Wydaje się, że szczególnie zagraniczni uczestnicy polskiego rynku kapitałowego przywykli do obrazu polskiej sceny politycznej i nawet otwarty i zaogniający się konflikt z UE nie popsuł zbytnio sytuacji rynkowej. Z naszej perspektywy cały czas kluczowy wydaje się być nierozwiązany problem reformy systemu emerytalnego. Dodatkowo sytuacja polityczna i kierunki reform proponowane przez rząd nie napawają optymizmem. Uważamy, że coraz bardziej socjalne podejście do polityki przełoży się na coraz lepszą sytuację konsumenta (dodatkowo mocno wspieraną obserwowanym trendem silnego wzrostu płac), ale jednocześnie będzie negatywnie oddziaływało na sytuację w spółkach i poziom osiąganych marż.

Warto podkreślić, że dobry wynik inwestycyjny w minionym roku osiągnęliśmy utrzymując relatywnie niski poziom alokacji w akcje w ciągu roku. Uważamy, że kluczowy dla wyniku funduszu jest efekt selekcji i doboru do portfela odpowiednich spółek, a nie alokacji i to będzie przyświecało strategii inwestycyjnej na kolejny rok. Cały czas widzimy sporo ryzyka na rynkach akcji, które były historycznie w obrębie zainteresowania funduszu.