Investor FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2017

Na dzień 30 czerwca 2017 r. dokonano kolejnej wyceny aktywów Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 922,53 zł,  co oznacza spadek o 0,51% w stosunku do wyceny z 30 marca 2017 r.

Najważniejszym wydarzeniem drugiego kwartału była podwyżka stóp procentowych przez Zarząd Banku Rezerwy Federalnej w USA.  Zostały one podniesione do poziomu 1%-1,25% i jak się wydaje w 2017 roku czekają nas jeszcze kolejne dwie podwyżki. Amerykański bank centralny ogłosił również zamiar stopniowego obniżania poziomu swoich aktywów, co w pewien sposób również zaostrzy politykę monetarną w USA.

W Europie na rynki finansowe wpływała polityka. Wybory w Holandii i Francji przyniosły wygraną kandydatów partii centrowych oraz wyraźną porażkę skrajnej prawicy. Takie wyniki powinny, przynajmniej na pewien czas, zmniejszyć ryzyko dalszych dyskusji nad możliwością rozpadu strefy euro.

Koniunktura gospodarcza na świecie pozostaje dobra. Wskaźniki produkcji przemysłowej w strefie euro są pozytywne i to nie tylko dla liderów regionu takich jak Niemcy czy Holandia, ale również dla krajów, które przechodziły stagnację (Francja, Włochy czy nawet Grecja). Jedyne co chłodzi w pewnym stopniu ten optymizm to dość słabe dane dotyczące wzrostu PKB w USA (w pierwszym kwartale zaledwie 1,4%; prognozy na kolejny obniżyły się z ponad 4% wzrostu przewidywanych jeszcze dwa miesiące temu do 2,7% obecnie). Nieco anemiczny jest również wzrost kredytów w gospodarce USA, ale być może jest to spowodowane efektem wysokiej bazy w latach poprzednich (szczególny był tu rok 2016 i załamanie popytu na kredyt w sektorze energetycznym).

Pomimo pewnych niepokojów związanych z Koreą Północną i Syrią ryzyka polityczne wydaja się ograniczone. Nieco poważniejsza pozostaje sytuacja związana z toczącym się śledztwem wobec prezydenta Trumpa i jego współpracowników. Wprawdzie trudno sobie na razie wyobrazić aby kotrolowany przez Partię Republikańską Kongres czy Senat uruchomiły procedurę usunięcia prezydenta z urzędu, ale już samo osłabienie jego pozycji znacząco utrudni realizację programu obniżki podatków czy inwestycji infrastrukturalnych.

Investor FIZ  inwestował przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty rynku dłużnego oraz pieniężnego. W kolejnych miesiącach, przy założeniu realizacji scenariusza dobrej koniunktury, inwestycje funduszu skoncentrują się na selekcji inwestycji na rynkach akcji europejskich, amerykańskich oraz rynkach wschodzących, przy ograniczonej ekspozycji na rynki instrumentów dłużnych.

Gdyby jednak w trzecim kwartale pojawiły się przesłanki świadczące o wzroście ryzyka inwestycyjnego na światowych rynkach finansowych wtedy fundusz będzie realizował strategię równoważenia aprecjacji kapitału i jednoczesnej jego ochrony. W sytuacjach wysokiego pozomu ryzyka rynkowego cel ten realizowany będzie poprzez ekspozycję znacznej części portfela na krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe i bony skarbowe, indeksy zmienności (VIX), waluty (dolar amerykański, japoński jen) lub inne instrumenty umożliwiające zmniejszenie ryzyka.