Investor FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2016

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dokonano kolejnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie, z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 931,47 zł, co oznacza spadek o 2,15% w stosunku do wyceny z 30 września 2016 r. i wzrost o 0,28% w całym 2016 roku.

Najważniejszym wydarzeniem czwartego kwartału 2016 roku były niewątpliwie wybory prezydenckie w w Stanach Zjednoczonych, czyli największej gospodarce świata. Zwycięstwo Donalda Trumpa, choć niespodziewane, to zakończyło okres politycznej niepewności, co przełożyło się na znaczącą poprawę nastrojów zarówno konsumentów (w grudniowych badaniach wskaźniki optymizmu były najwyższe od 2004 roku), jak i giełdowych graczy.

Optymizm inwestorów związany był głównie z programem ekonomicznym Donalda Trumpa, a w szczególności z planami zwiększenia nakładów na infrastrukturę (ponad 1 bilion dolarów w ciągu 10 lat) oraz obniżenia stawki podatkowej dla przedsiębiorstw z obecnych 35% (jedna z nawyższych stóp podatkowych wśród gospodarek krajów rozwiniętych) do ok.15%-20%. Zmniejszenie obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorstw mogłaby niejako automatycznie spowodować wzrost zysków spółek giełdowych.

Wzrost notowań giełdowych w USA był jednak bardzo nierównomierny. Wprawdzie indeks szerokiego rynku akcji S&P 500 wzrósł w czwartym kwartale o 3,3%, ale jednocześnie indeks największych spółek technologicznych Nasdaq 100 nieznacznie spadł (o 0,02%), co może sugerować, że wzrosty nie były spowodowane napływem nowych środków, a tylko przepływem aktywów funduszy za spółek technologicznych do spółek sektorów finansowego i przemysłowego.

Kolejnym znaczącym dla rozwoju sytuacji na rynkach finansowych wydarzeniem było posiedzenie Zarządu Rezerwy Federalnej (amerykańskiego banku centralnego), podczas którego podjęto decyzję o podniesieniu stóp procentowych w USA o 0,25 pkt. proc. Bank zapowiedział również kontynuowanie podwyżek w przyszłym roku o kolejne 0,75 pkt. proc. Jak na razie podwyżki nie powinny mieć negatywnego wpływu na zachowanie rynków akcji, natomiast rynek instrumentów dłużnych zareagował bardzo negatywnie na zacieśnianie polityki pieniężnej. Spadki cen 10 letnich obligacji skarbowych spowodowały wzrost oprocentowania z 1,4% do ponad 2,5%, a suma strat na wszystkich globalnych rynkach papierów dłużnych przekroczyła 4 biliony dolarów.

Wzrost stóp procentowych przełożył się również na gwałtowny wzrost notowań amerykańskiej waluty. Dolar umocnił się w stosunku do prawie wszystkich głównych walut (do tej grupy należał również polski złoty, który w całym 2016 stracił do dolara ponad 7%) i wydaje w najbliższym czasie ten trend powinien być kontynuowany, aczkolwiek przy nieco mniejszej dynamice. Dalsze gwałtowne umacnianie się waluty amerykańskiej miałoby bowiem negatywne skutki dla zysków spółek.

W czwartym kwartale Fundusz realizował strategię zmierzającą do wzrostu wartości aktywów Funduszu, przy jednoczesnej ochronie kapitału. Utrzymywana długa pozycja na rynkach akcji w USA i Polsce była stabilizowana umiarkowaną ekspozycją na wysokiej jakości instrumenty korporacyjnego i skarbowego rynku dłużnego. Na wynik Funduszu w ostatnich trzech miesiącach minionego roku istotny wpływ wywarł październikowy spadek wartości dwóch spółek portfelowych, które nie są już składnikami lokat Investor FIZ. W listopadzie i grudniu Fundusz sukcesywnie odbudowywał wartość certyfikatu min. dzięki zwiększeniu zaangażowania na amerykańskim rynku akcji.

W pierwszym kwartale 2017 Fundusz będzie kontynuował powyższą strategię. Udział poszczególnych instrumentów w aktywach będzie podlegał modyfikacjom w zależności od oceny ich potencjału wzrostowego. Podejmując decyzję o stopniu zaangażowania w poszczególne instrumenty zbioru Fundusz będzie brał pod uwagę także sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie.