Investor FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2017

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość certyfikatu funduszu Investor FIZ wynosiła 940,73 zł, co oznacza wzrost o 0,59% w stosunku do wyceny z 30 września 2017 r. W całym minionym roku wartość certyfikatów funduszu wzrosła o 0,99%.

W czwartym kwartale 2017 r. gospodarka światowa kontynuowała pozytywne trendy. Globalne indeksy koniunktury (Global PMI) pozostawały na poziomach przekraczających 50 punktów, co dobrze rokuje ekspansji gospodarczej, wzrostowi PKB i zatrudnienia. W Europie szczególnie dobre wyniki zanotowała gospodarka Niemiec, a poprawa sytuacji we Włoszech i Francji wskazuje, że przyspieszenie powoli obejmuje coraz więcej krajów Unii Europejskiej. Notatki z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego potwierdzają dobre prognozy dla wzrostu gospodarczego w strefie Euro w nadchodzących miesiącach (oczekiwania co do wzrostu inflacji i płac są znacznie słabsze stąd decyzja ECB o kontynuacji programu luzowania polityki pieniężnej co najmniej do połowy 2018 roku).

Optymizm płynący z danych gospodarczych na Starym Kontynencie psuje nieco polityka. W wyborach do Bundestagu rządząca koalicja Angeli Merkel nie uzyskała większości parlamentarnej, a dotychczasowe negocjacje w kwestii utworzenia koalicji wiekszościowej zakończyły się fiaskiem. W Hiszpanii nierozstrzygnięta pozostają przyszłość Katalonii. Z kolei we Włoszech pod koniec grudnia doszło do rozwiązania parlamentu i wyznaczenia na marzec 2018 r. terminu nowych wyborów. Dotychczasowe sondaże wskazują na dalszą fragmentaryzację sceny politycznej i wzrost poparcia dla partii skrajnie populistycznych i antyestablishmentowych, co raczej źle wróży stabilności politycznej w trzeciej największej gospodarce UE.

Solidny wzrost kontynuuje gospodarka Stanów Zjednoczonych. Drugi kwartał z rzędu PKB zanotował wzrost przekraczający 3%, a notowania wskaźników koniunktury (PMI) pozostają na poziomie przekraczającym 50 punktów. Zaufanie konsumentów do gospodarki (consumer confidence) jak i wskaźniki wyprzedzające (leading indicators) pozwalają optymistycznie spojrzeć na początek 2018 roku. Nieco niepewności wnosi osoba nowego przewodniczącego Zarządu Rezerwy Federalnej (Jerome Powell), ale jego dotychczasowe wypowiedzi wskazują raczej na kontynuację polityki prowadzonej przez poprzedników.

Na rynkach walutowych kontynuowane było umacnianie się euro wobec amerykańskiego dolara. W całym 2017 wzrost euro wyniósł 11,6%, co z jednej strony świadczy o sile europejskiej gospodarki, ale z drugiej obniży zyski firm o dużym udziale eksportu poza Strefę Euro. Zapewne wzmacnianie euro było jednym z powodów relatywnie słabego zachowania europejskich giełd akcji. Giełdy amerykańskie natomiast, antycypując skutki uchwalonej ustawy obniżającej podatki dla przedsiębiorstw z obecnych 35% (jedna z nawyższych stóp podatkowych wśród gospodarek krajów rozwiniętych) do ok.20% rocznie, pokazały silne wzrosty. Szeroki index S&P 500 wzrósł od końca września o 6,1% a benchmark dla funduszy absolutnej stopy zwrotu, czyli Global Hedge Fund Index o 2,01%.

W czwartym kwartale fundusz realizował strategię zmierzającą do aprecjacji kapitału, przy jednoczesnej jego ochronie. Długa pozycja na amerykańskich i polskich rynkach akcji była stabilizowana umiarkowaną ekspozycją na wysokiej jakości instrumenty korporacyjnego i skarbowego rynku dłużnego. W pierwszym kwartale 2018 Investor FIZ będzie kontynuował powyższą strategię. Udział poszczególnych instrumentów w aktywach będzie modyfikowany w zależności od oceny ich potencjału wzrostowego i ryzyka.