Investor Gold FIZ - informacja o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu

Ogłoszenie 19/2022 z dnia 05/04/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 17/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z art. 9 i nast. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.