Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2014

Ogłoszenie 49/2014 z dnia 02/12/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 42/2014 Investor Gold Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w grudniu 2014 roku.