Investor Gold Plus FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 01/2016 z dnia 13/06/2016

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2016 r., Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz art. 4 Statutu Funduszu, zwołał na dzień 4 lipca 2016 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Zgromadzenie Inwestorów Investor Gold Plus FIZ odbędzie się o godzinie 13:00, w siedzibie Funduszu, w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.      Powzięcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

5.      Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Towarzystwo dokonuje blokady

Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Blokada dokonywana jest w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.