Investor Gold Plus FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 04/2016 z dnia 05/07/2016

Informujemy, że w dniu 5 lipca 2016 r., Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 Statutu Funduszu, w związku z art. 4 ust. 16 pkt 3) Statutu Funduszu, zwołał na dzień 27 lipca 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego odbędzie się o godzinie 13:00, w siedzibie Funduszu, w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.      Powzięcie Uchwał Zgromadzenia Inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na emisje certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S T, U, W, X, Y, Z Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

5.      Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Towarzystwo dokonuje blokady

Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Blokada dokonywana jest w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.