Investor Property FIZ - Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu

Ogłoszenie 3/2019 z dnia 30/12/2019

Działając w imieniu Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”) jako likwidatora Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), w związku z trwaniem likwidacji Funduszu ponad 6 miesięcy, w załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.).

Likwidacja Funduszu rozpoczęła się z dniem 28 lipca 2017 r. wobec zaistnienia przesłanki rozwiązania Funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, tj. upływu okresu czasu, na który zgodnie ze Statutem Funduszu, Fundusz został utworzony.

W mijającym półroczu Likwidator otrzymał informację o zbyciu przez syndyka masy upadłości Religa Development S.A. nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiełczówek, gminie Długołęka, powiecie wrocławskim, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą o nr WR1E/00084862/6, która obciążona była hipoteką umowną łączną kaucyjną ustanowioną na rzecz Funduszu. Obecnie trwają czynności związane z zatwierdzeniem przez Sędziego komisarza planu podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Likwidator spodziewa się, że wpływ uzyskanej ze sprzedaży kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Funduszu, powinien nastąpić w pierwszym półroczu 2020 roku.

Likwidator w grudniu 2019 roku sfinalizował transakcję sprzedaży posiadanych przez Fundusz udziałów w spółce Investor Property sp. z o.o. oraz akcji w spółce Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A. Zgodnie z postanowieniami zawartych umów sprzedaży rozliczenie ceny powinno nastąpić do dnia 31 stycznia 2020 r.

W związku z faktem, że spodziewany wpływ środków pieniężnych z powyższych tytułów powinien nastąpić w pierwszej połowie 2020 roku, a tym samym nie zakończeniem procesu likwidacji Funduszu w zakładanym terminie, Likwidator ogłosił o wyznaczeniu nowej daty zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2020 r. Jeżeli czynności sądowe związane z przekazaniem środków pieniężnych z tytułu zbycia przez syndyka masy upadłości Religa Development S.A. nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiełczówek zakończą się we wcześniejszym terminie, Likwidator zamierza niezwłocznie przystąpić do zakończenia likwidacji Funduszu i wypłaty środków jego uczestnikom.