Investor Property FIZ - Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu

Ogłoszenie 1/2019 z dnia 02/01/2019

Działając w imieniu Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”) jako likwidatora Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), w związku z trwaniem likwidacji Funduszu ponad 6 miesięcy, w załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych  (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.).

Likwidacja Funduszu rozpoczęła się z dniem 28 lipca 2017 r. wobec zaistnienia przesłanki rozwiązania Funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, tj. upływu okresu czasu, na który zgodnie ze Statutem Funduszu, Fundusz został utworzony.

W mijającym półroczu Likwidator otrzymał informację o zbyciu przez syndyka masy upadłości Religa Development S.A. nieruchomości gruntowej położonej we wsi Szczodre, Gmina Długołęka, Województwo Dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW nr WR1E/00044754/4, która obciążona była hipoteką umowną łączną kaucyjną ustanowioną na rzecz Investor Property FIZ. Zgodnie z przedstawionym planem podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, została ona sprzedana za kwotę brutto 45.500,00 zł, a Funduszowi przyznano kwotę 41.254,97 zł, tj. całość uzyskanej ceny sprzedaży po odjęciu kosztów sprzedaży. Likwidator spodziewa się, że wpływ uzyskanej ze sprzedaży kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Funduszu, powinien nastąpić w styczniu 2019 roku.

Likwidator wciąż oczekuje na zbycie przez syndyka drugiej z nieruchomości, tj. nieruchomości położonej w miejscowości Kiełczów (nr KW WR1E/00084862/6), na której to nieruchomości na rzecz Funduszu ustanowiono hipotekę umowną łączną kaucyjną, na zabezpieczenie roszczeń przysługujących w stosunku do upadłej  Religa Development S.A.

Ponadto Likwidator w dalszym ciągu podejmuje starania mające na celu sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Mirków, Gmina Długołęka, Województwo.

W związku z nie zakończeniem procesu zbycia aktywów Funduszu w zakładanym terminie, Likwidator ogłasza o wyznaczeniu nowej daty zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2019 r.