Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2012

Na dzień 30 czerwca 2012 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 1036,80 zł, co oznacza wzrost o 0,20 % w stosunku do wyceny z dnia 31 marca 2012 r.

Od początku działalności Fundusz uzyskał stopę zwrotu w wysokości 3,68 %.
Z uwagi na bieżącą sytuację na rynku nieruchomości, w drugim kwartale 2012 r., Fundusz nie dokonywał kolejnych inwestycji, koncentrując się przede wszystkim na ochronie aktualnej wartości lokat. W dniu 19 czerwca 2012 r. spłaty całej wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki (1 mln zł), wraz z wymagalnymi na dzień spłaty odsetkami, dokonała spółka Trust S.A. (spłata została dokonana na rzecz jednej ze spółek celowych Funduszu, która udzieliła przedmiotowej pożyczki).
W kolejnych miesiącach Zarządzający Funduszem w dalszym ciągu będą się kierować ochroną wartości lokat Fundusz, dążąc przy tym do jak najbardziej korzystnego zakończenia inwestycji składających się na portfel inwestycyjny.