Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2013

Na dzień 30 czerwca 2013 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 983,54 zł, co oznacza spadek o 0,69 % w stosunku do wyceny z dnia 31 marca 2013 r.

Podobnie, jak to miało miejsce w pierwszym kwartale 2013 r., Fundusz nie dokonywał kolejnych inwestycji, koncentrując się przede wszystkim na ochronie aktualnej wartości lokat. Towarzystwo w dalszym ciągu podejmuje działania zmierzające do możliwie najkorzystniejszego upłynnienia lokat znajdujących się w portfelu funduszu, w tym w szczególności poprzez sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych oraz poprzez zaspokojenie się z majątku Religa Development S.A. - spółki wobec której toczy się postępowanie upadłościowe. Możliwość zaspokojenia się z majątku tej firmy uzależniona jest jednak od działań podejmowanych przez sąd upadłościowy oraz syndyka masy upadłości. Zgodnie z posiadanymi przez Towarzystwo informacjami, obecnie przygotowywane są listy wierzytelności, po których sporządzeniu możliwe będzie rozpoczęcie czynności mających na celu sprzedaż majątku Spółki oraz zaspokojenie wierzycieli.

Zgodnie ze Statutem Funduszu, w bieżącym kwartale nastąpi częściowy wykup i umorzenie certyfikatów. Wykupienie certyfikatów nastąpi według wyceny na 30 czerwca 2013 r., a maksymalna wartość wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych nie może być wyższa niż 80 % wartości aktywów płynnych Funduszu na dzień 31 marca 2013 r.