Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2014

Na dzień 30 czerwca 2014 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 948,12 zł, co oznacza spadek o 0,58 % w stosunku do wyceny z dnia 31 marca 2014 r.

W drugim kwartale 2014 r. Towarzystwo podejmowało dalsze działania mające na celu zbycie lokat znajdujących się w portfelu Funduszu, w tym w szczególności sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych. Trwające postępowanie upadłościowe Religa Development, którego Towarzystwo jest aktywnym uczestnikiem, w dalszym ciągu nie zostało wprowadzone w etap zaspokajania wierzycieli z masy upadłości spółki. Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami Religa Development w trakcie postępowania upadłościowego zawarł umowę z inwestorem strategicznym dotyczącą dofinansowania spółki. W związku z tym, być może już na początku trzeciego kwartału 2014 r., spółka złoży do sądu upadłościowego wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z likwidacyjnego na układowy. Jeśli sędzia-komisarz uzna, że istnieją racjonalne podstawy i szanse na zaspokajanie wierzycieli z pominięciem likwidacji majątku, wydane zostanie odpowiednie postanowienie o zmianie i dalsze postępowanie będzie miało charakter układowy (upadła spółka powinna przedstawić propozycje spłaty wierzycieli). Ewentualne dofinansowanie Religa Development przez inwestora należy oceniać ostrożnie, jednakże zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego daje większe szanse zaspokojenia się wierzycieli, w tym Investor Property FIZ, niż w przypadku postępowania likwidacyjnego. 

Zgodnie ze Statutem Funduszu w dniu 30 czerwca 2014 r. Fundusz dokonał wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Z uwagi na przedłużający się proces sprzedaży nieruchomości będących w portfelach spółek celowych oraz skalę poprzednich wykupów certyfikatów inwestycyjnych, Fundusz posiadał aktywa płynne w kwocie, która umożliwiła wykup 6 certyfikatów inwestycyjnych.

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu jak najbardziej korzystną sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych. Towarzystwo będzie również kontynuowało bieżący monitoring toczącego się postępowania upadłościowego.