Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2016

Na dzień 30 czerwca 2016 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 793,38 zł, co oznacza spadek o 0,71% w stosunku do wyceny z dnia 31 marca 2016 r.

Fundusz na koniec czerwca dokonał częściowego wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Cena wykupu (umorzenia) była równa wartości aktywów netto na certyfikat w dniu wyceny i wyniosła 793,38 zł. Wykup został przeprowadzony z uwzględnieniem proporcjonalnej redukcji zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Funduszu oraz regulacjach wewnętrznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Fundusz bierze udział w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A. Z informacji otrzymanych przez Fundusz w drugim kwartale 2016 r. wynika, że z dużym prawdopodobieństwem prowadzone postępowania upadłościowe zostanie zmienione z postępowania „układowego” na postępowanie „likwidacyjne”. Powyższe potwierdza głównie złożona w sądzie upadłościowym opinia Zarządcy Religa Development S,A. w upadłości układowej, który wskazuje m.in. na „brak zapewnienia finansowania niezbędnego do wykonana układu”. Decyzja co do dalszego trybu postępowania upadłościowego zostanie podjęta przez Sąd.

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu sprzedaż nieruchomości znajdującej się w portfelu spółki celowej, oraz aktywnie uczestniczyć w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A.