Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2017

Na dzień 30 czerwca 2017 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 762,21 zł, co oznacza spadek o 0,44% w stosunku do wyceny z dnia 30 marca 2017 r.

W pierwszych miesiącach 2017 r. zarządzający Investor Property FIZ kontynuowali działania związane z planowaną likwidacją funduszu i zmierzające zamknięcia inwestycji oraz wypłaty środków inwestorom.

Pod koniec czerwca w prasie ogólnopolskiej i regionalnej ukazały się ogłoszenia o przetargu na sprzedaż przez Spółkę Celową funduszu nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 17.808 m2, położonej we wsi Mirków, Gmina Długołęka, Województwo Dolnośląskie przy ul. Sportowej 3 i ul. Sportowej 5, obejmującej działki ew. nr 316/25 o pow. 11.908 m2 oraz nr 321/2 o pow. 5.900 m2 w obrębie 022302_2.0026, Mirków, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW Nr WR1E/00047910/7. Cena wywoławcza netto określona została na 2,2 mln zł. Przetarg zaplanowany został na 10 sierpnia 2017 r.

Proces likwidacji Investor Property FIZ rozpocznie się 28 lipca 2017 r. Od tego dnia fundusz nie może emitować ani wykupować certyfikatów inwestycyjnych. Likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Jeżeli na dzień otwarcia likwidacji, w portfelu inwestycyjnym będą znajdowały się aktywa inne niż środki pieniężne, fundusz będzie zmierzał do ich sprzedaży już podczas trwającego procesu likwidacyjnego. Towarzystwo nie jest w stanie wskazać na dzień dzisiejszy dokładnej daty zakończenia procesu likwidacji.

Po przeprowadzeniu procesu likwidacji Funduszu oraz upłynnieniu aktywów Towarzystwo jako likwidator funduszu dokona proporcjonalnej wypłaty środków na rzecz Uczestników. Procedura wypłaty nie wymaga składania zleceń umorzenia ani podejmowania przez nich dodatkowych czynności.