Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2011

Na dzień 31 grudnia 2011 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1026,66 zł, co oznacza spadek o 5,82 % w stosunku do wyceny z 30 września 2011 r.

Od początku działalności Fundusz uzyskał stopę zwrotu w wysokości 2,67 %.

Spadek wyceny certyfikatu nastąpił wskutek przeszacowania wartości jednej z lokat Funduszu (pożyczki) dokonanego w związku z nieuregulowaniem przez pożyczkobiorcę należności z tytułu odsetek od udzielonej przez Fundusz pożyczki. W związku z zaistniałą sytuacją Towarzystwo przeprowadziło test na utratę wartości lokaty (udzielonej pożyczki), który został oparty m.in. na założeniu, iż sprzedaż nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki stanowiące zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki, zostanie dokonana w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego. Obecnie Towarzystwo podejmuje działania mające na celu ustalenie czy nieterminowa spłata odsetek stanowi zagrożenie dla dalszej obsługi pożyczki przez pożyczkobiorcę. Towarzystwo podjęło również czynności przygotowawcze zmierzające do ewentualnego zaspokojenia roszczeń Funduszu z posiadanych zabezpieczeń.