Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2012

Na dzień 31 grudnia 2012 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 1 008,66 zł, co oznacza spadek o 3,10 % w stosunku do wyceny z dnia 30 września 2012 r.

Z uwagi na bieżącą sytuację na rynku nieruchomości, w czwartym kwartale 2012 r, podobnie jak w poprzednim, Fundusz nie dokonywał kolejnych inwestycji, koncentrując się przede wszystkim na ochronie aktualnej wartości lokat.

W dniu 7 listopada 2012 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, na wniosek wierzycieli, ogłosił upadłość Religa Development S.A., obejmującą likwidację majątku spółki. W związku z powyższym wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone z wniosku Funduszu przeciwko Spółce zostały umorzone. W dalszej kolejności Fundusz zamierza zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości oraz dochodzić zaspokojenia zarówno z nieruchomości obciążonych hipoteką na rzecz Fundusz, jak również z kwot uzyskanych z likwidacji pozostałego majątku dłużnika.

W związku z ogłoszeniem upadłości Religa Development S.A. Towarzystwo dokonało weryfikacji założonych wcześniej możliwych terminów zaspokojenia się z ustanowionych zabezpieczeń oraz dostosowało założenia do obowiązującej sytuacji tj. w sposób uwzględniający ogłoszenie upadłości dłużnika i umorzenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Fundusz dokonał wykupu i umorzenia 5.212 certyfikatów inwestycyjnych za kwotę 5.257.135,92 złotych. Cena wykupu była równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31 grudnia 2012 r. tj. 1 008,66 zł.

W kolejnych miesiącach Zarządzający Funduszem w dalszym ciągu będą się kierować ochroną wartości lokat Funduszu, dążąc przy tym do jak najbardziej korzystnego zakończenia inwestycji składających się na portfel inwestycyjny, w tym także zmierzające do ewentualnego zaspokojenia Funduszu z zabezpieczeń ustanowionych na jego rzecz przez Religa Development S.A.