Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2013

Na dzień 31 grudnia 2013 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 977,18 zł, co oznacza wzrost o 0,72 % w stosunku do wyceny z dnia 30 września 2013 r.

W ostatnim kwartale 2013 r. Towarzystwo podejmowało dalsze działania mające na celu zbycie lokat znajdujących się w portfelu Funduszu, w tym w szczególności sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych. Trwające postępowanie upadłościowe Religa Development S.A. w upadłości, którego Towarzystwo jest aktywnym uczestnikiem, nie zostało jeszcze wprowadzone w etap zaspokajania wierzycieli z masy upadłości spółki. Tym nie mniej Towarzystwo nie ustaje w wysiłkach, by w jak największym stopniu zrealizować zaspokojenie się z majątku spółki.  

W minionym kwartale Syndyk przygotował listę wierzytelności w stosunku do upadłej spółki Religa Development S.A. Na liście tej została wymieniona wierzytelność Investor Property FIZ na kwotę przewyższającą trzy miliony złotych, natomiast całkowita kwota wierzytelności zgłoszonych do tej pory wobec Religa Development S.A. (według naszych informacji lista nie została jeszcze ostatecznie zatwierdzona) wynosi około 50 mln zł. Po zatwierdzeniu i uprawomocnieniu się listy syndyk powinien przystąpić do czynności mających na celu spieniężenie nieruchomości. Towarzystwo posiada informację zgodnie z którą część wierzycieli zgłosiła sprzeciw co do listy wierzytelności, co może wpłynąć na przedłużenie się jej zatwierdzenia i uprawomocnienia. Ponadto Towarzystwo pozyskało informację, iż likwidacja majątku upadłej Religa Development S.A. ma zostać rozpoczęta w styczniu 2014 r.

Zgodnie ze Statutem Funduszu, w bieżącym kwartale (z dniem 31 grudnia 2013 r.) nastąpi częściowy wykup i umorzenie certyfikatów. Wykupienie certyfikatów nastąpi według wyceny na 31 grudnia 2013 r., a maksymalna wartość wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych nie może być wyższa niż 713 730,04 zł (80 % wartości aktywów płynnych Funduszu na dzień 30 września 2013 r).