Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2014

Na dzień 31 grudnia 2014 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 914,23 zł, co oznacza spadek o 0,59 % w stosunku do wyceny z dnia 30 września 2014 r.

W czwartym kwartale 2014 r. Towarzystwo kontynuowało poszukiwania nabywców lokat znajdujących się w portfelu Funduszu, w tym w szczególności nieruchomości z portfeli spółek celowych. W odpowiedzi na zamieszczone przez Towarzystwo ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości zgłosiły się podmioty zainteresowane nabyciem ich części. Towarzystwo dostarczyło wnioskowane przez potencjalnych zainteresowanych nabyciem nieruchomości informacje i dokumenty, niezbędne dla oceny stanu nieruchomości stanowiących przedmiot oferty. Obecnie Towarzystwo oczekuje odpowiedzi, co do dalszego procesu negocjacji umowy. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Towarzystwo nie uzyskało żadnych wiążących informacji w tym zakresie.

Trwające postępowanie upadłościowe Religa Development, którego Fundusz jest aktywnym uczestnikiem, w dalszym ciągu nie zostało wprowadzone w etap zaspokajania wierzycieli z masy upadłości spółki. Otrzymaliśmy informację o tym, że sędzia komisarz zatwierdził zawarcie pożyczki pomiędzy upadłą spółką a inwestorem, zaś upadły złożył wniosek o  zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z likwidacyjnego na układowy. Zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu, następuje na podstawie stosownej decyzji sądu, gdy będzie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele będą zaspokojeni w wyższym stopniu niż po przeprowadzeniu postępowania obejmującego likwidację majątku dłużnika. Ewentualna zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego daje zatem większe szanse zaspokojenia wierzycieli, w tym Investor Property FIZ, niż w przypadku postępowania likwidacyjnego.  Jednak to od decyzji sądu zależy czy uzna te okoliczności za uprawdopodobnione.
Pozostajemy również w kontakcie z Prezesem upadłej Religa Development, który w ramach propozycji układowych przedstawił założenia odnośnie spłaty zadłużenia, przedkładając jednocześnie pozytywną opinię syndyka o zasadności złożonej propozycji. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że na dzień dzisiejszy brak jest konkretnej decyzji co do przyszłości postępowania upadłościowego spółki Religa Development.

Zgodnie ze Statutem Funduszu w dniu 31 grudnia 2014 r. Fundusz dokonał wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Z uwagi na przedłużający się proces sprzedaży nieruchomości będących w portfelach spółek celowych oraz skalę poprzednich wykupów certyfikatów inwestycyjnych, Fundusz posiadał aktywa płynne w kwocie, która umożliwiła wykup 5 certyfikatów inwestycyjnych.

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu jak najbardziej korzystną sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych.

Towarzystwo będzie również kontynuowało bieżący monitoring toczącego się postępowania upadłościowego.