Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2015

Na dzień 31 grudnia 2015 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 872,86 zł, co oznacza spadek o 1,00% w stosunku do wyceny z dnia 30 września 2015 r.

W mijającym kwartale kontynuowaliśmy czynności związane z umorzeniem akcji własnych i obniżeniem kapitału zakładowego Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A.  – spółki portfelowej Funduszu. Działania te miały na celu transfer do Funduszu płynnych środków finansowych pozyskanych przez spółkę w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Towarzystwo prowadziło dalsze poszukiwanie nabywcy na drugą z posiadanych przez spółkę Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A. nieruchomość zlokalizowanej w miejscowości Mirków w Gminie Długołęka.

Fundusz bierze ponadto aktywny udział w trwającym postępowaniu upadłościowym Religa Development S.A. Fundusz wciąż oczekuje propozycji układowych związanych ze zmianą postępowania upadłościowego tej spółki z likwidacyjnego na upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Syndyk masy upadłości pismem z grudnia 2015 roku poinformował Fundusz, że złożone propozycje układowe nadal nie zawierają źródła finansowania układu. W tym zakresie upadła spółka wciąż poszukuje potencjalnego inwestora. Syndyk wskazał również, że złożył do akt postępowania informację o otrzymanych oświadczeniach od wierzycieli, którzy wyrazili gotowość udzielenia pożyczki upadłej spółce w łącznej wysokości 700 tys. zł.  

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu jak najbardziej korzystną sprzedaż nieruchomości z portfela spółki celowej, oraz aktywnie uczestniczyć w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A.