Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2016

Na dzień 31 grudnia 2016 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 766,56 zł, co oznacza spadek o 2,49% w stosunku do wyceny z dnia 30 września 2016 r.

W czwartym kwartale zarządzający Funduszem kontynuowali działania zmierzające do zamknięcia inwestycji i wypłaty środków inwestorom. W październiku 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu postanowił o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku powinno zmierzać w kierunku zbycia majątku upadłego wchodzącego w skład masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli, w tym Funduszu z uzyskanych w ten sposób środków, w szczególności w zakresie składników majątku obciążonych hipoteką na rzecz Funduszu.

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu sprzedaż nieruchomości znajdującej się w portfelu spółki celowej, oraz aktywnie uczestniczyć w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A.