Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2012

Na dzień 31 marca 2012 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 1034,70 zł, co oznacza wzrost o 0,78 % w stosunku do wyceny z dnia 31 grudnia 2011 r.

W pierwszym kwartale 2012 r. jedna ze spółek portfelowych Funduszu dokonała przejęcia dwóch nieruchomości (obciążonych hipoteką ustanowioną na rzecz Funduszu jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki) od Religa Development S.A. Cena sprzedaży została rozliczona tytułem zaliczenia jej na poczet spłaty części wierzytelności przysługujących Funduszowi wobec Religa Development S.A. z tytułu zawartej umowy pożyczki. Pozostała część należności wynikającej z umowy pożyczki zostanie spłacona przez Pożyczkobiorcę jednorazowo bez wezwania w terminie do dnia 22 marca 2013 roku. Towarzystwo podjęło również czynności przygotowawcze zmierzające do ewentualnego zaspokojenia Funduszu z pozostałych zabezpieczeń ustanowionych na jego rzecz przez Religa Development S.A.
Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż przeprowadzona transakcja, głównie z uwagi na termin jej przeprowadzenia, nie wpłynęła znacząco na wynik Funduszu, a stopniowy wzrost wyceny certyfikatu inwestycyjnego wynika w dużej mierze z dodatnich stóp zwrotu z pozostałych inwestycji Funduszu oraz przyjętej przez Towarzystwo zasady konserwatywnej i ostrożnej wyceny aktywów Fundusz, a w szczególności pożyczki udzielonej Religa Development S.A.