Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2013

Na dzień 31 marca 2013 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 990,33 zł, co oznacza spadek o 1,82 % w stosunku do wyceny z dnia 31 grudnia 2012 r.

Z uwagi na bieżącą sytuację na rynku nieruchomości, w pierwszym kwartale 2013 r., podobnie jak w poprzednich, Fundusz nie dokonywał kolejnych inwestycji, koncentrując się przede wszystkim na ochronie aktualnej wartości lokat. Nieznaczny spadek wartości certyfikatów inwestycyjnych wynika przede wszystkim z dokonanego ponownego oszacowania wartości nieruchomości, które ze względu na aktualną sytuację rynkową wykazało drobny spadek ich wartości.

Nie mniej jednak, Towarzystwo podejmuje w dalszym ciągu działania zmierzające do możliwie najkorzystniejszego upłynnienia lokat znajdujących się w portfelu funduszu, w tym w szczególności poprzez sprzedaż nieruchomości znajdujących się w posiadaniu spółek celowych oraz poprzez zaspokojenie się z majątku Religa Development S.A. w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym Spółki.

Zgodnie ze Statutem Funduszu, w bieżącym kwartale planowany jest częściowy wykup i umorzenie certyfikatów. Wykupienie certyfikatów nastąpi z dniem 30 czerwca 2013 r., a maksymalna wartość wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych nie może być wyższa niż wartość 80 % wartości aktywów płynnych Funduszu na dzień 31 marca 2013 r. Zlecenie wykupienia certyfikatów inwestycyjnych należy składać w dniach od 1 maja 2013 r. do dnia 31 maja 2013 r.