Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2014

Na dzień 31 marca 2014 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 953,63 zł, co oznacza spadek o 2,41 % w stosunku do wyceny z dnia 31 grudnia 2013 r.

W pierwszym kwartale 2014 r. Towarzystwo podejmowało dalsze działania mające na celu zbycie lokat znajdujących się w portfelu Funduszu, w tym w szczególności sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych. Trwające postępowanie upadłościowe Religa Development S.A., którego Towarzystwo jest aktywnym uczestnikiem, w dalszym ciągu nie zostało jeszcze wprowadzone w etap zaspokajania wierzycieli z masy upadłości spółki.

Spadek wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property FIZ, w stosunku do wyceny z dnia 31 grudnia 2013 r., spowodowany jest aktualizacją wycen nieruchomości znajdujących się w portfelach spółek celowych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Towarzystwo, w  najbliższym czasie może zostać zawarta umowa z inwestorem dotycząca dofinansowania Religa Development S.A. (aktualnie nadal prowadzone są negocjacje dotyczące konkretnych warunków umowy). W związku z tym być może już na początku drugiego kwartału 2014 r. spółka złoży do sądu upadłościowego wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z likwidacyjnego na układowy. Jeśli sędzia-komisarz uzna, że istnieją racjonalne podstawy i szanse na zaspokajanie wierzycieli z pominięciem likwidacji majątku, wydane zostanie odpowiednie postanowienie o zmianie i dalsze postępowanie będzie miało charakter układowy (upadła spółka powinna przedstawić propozycje spłaty wierzycieli). Ewentualne dofinansowanie spółki przez inwestora należy oceniać ostrożnie, jednakże zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego daje większe szanse zaspokojenia się wierzycieli, w tym Investor Property FIZ, niż w przypadku postępowania likwidacyjnego. 

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu jak najbardziej korzystną sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych. Towarzystwo będzie również kontynuowało bieżący monitoring toczącego się postępowania upadłościowego.