Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2015

Na dzień 31 marca 2015 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 905,36 zł, co oznacza spadek o 0,97 % w stosunku do wyceny z dnia 31 grudnia 2014 r.

W I kwartale 2015 r. dobiegły końca negocjacje, o których informowaliśmy w poprzednich komentarzach, dotyczące sprzedaży części należących do Funduszu (poprzez spółki celowe) nieruchomości. Ich efektem jest zawarcie przez Investor Property Sp. z o.o. 1 S.K.A.  – spółkę portfelową Funduszu, przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka. Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 381,3 tys. zł. Strona kupująca wpłaciła zadatek w kwocie 76 tys. zł. Termin na zawarcie umowy przyrzeczonej strony ustaliły najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Towarzystwo aktywnie poszukuje nabywcy na drugą z należących do Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A. nieruchomości, która jest zlokalizowana w miejscowości Mirków w Gminie Długołęka. W tym celu Towarzystwo podjęło współpracę z lokalnymi pośrednikami oraz poszukuje nabywcy nieruchomości we własnym zakresie.

Fundusz bierze aktywny udział w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A. W dniu 24 lutego 2015 r., Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych dokonał zmiany postępowania upadłościowego Religa Development S.A. z postępowania likwidacyjnego na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Obecnie trwa proces opracowywania przez upadłą spółkę propozycji układowych Ich przedstawienia należy się spodziewać w połowie roku. Kolejnym etapem będzie poddanie propozycji spółki pod głosowanie wierzycieli. Fundusz będzie analizował propozycje układowe przed podjęciem decyzji o ich akceptacji lub odrzuceniu. 

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu jak najbardziej korzystną sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych, oraz aktywnie uczestniczyć w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A.