Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2016

Na dzień 31 marca 2016 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 799,04 zł, co oznacza spadek o 8,46% w stosunku do wyceny z dnia 31 grudnia 2015 r.

W mijającym kwartale zakończony został proces związany z umorzeniem akcji własnych i obniżeniem kapitału zakładowego Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A.  – spółki portfelowej Funduszu. W związku z pozyskaniem przez Fundusz środków płynnych w wyniku umorzenia akcji własnych w spółce portfelowej, Fundusz przeprowadzi w czerwcu 2016 r. operację umorzenia części certyfikatów inwestycyjnych. Zlecenia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych mogą zostać złożone nie wcześniej niż na dwa miesiące i nie później niż na miesiąc przed dniem wykupu.

Spadek wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property FIZ, w stosunku do wyceny z dnia 31 grudnia 2015 r., spowodowany jest w znacznym stopniu aktualizacją wyceny nieruchomości znajdującej się w portfelu spółki celowej Funduszu.

Fundusz bierze również udział w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A. Fundusz wciąż oczekuje propozycji układowych związanych ze zmianą postępowania upadłościowego Religa Development S.A. z postępowania likwidacyjnego na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. 

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu jak najbardziej korzystną sprzedaż nieruchomości z portfela spółki celowej, oraz aktywnie uczestniczyć w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A