Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Na dzień 31 marca 2017 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na
765,55 zł, co oznacza spadek o 0,13% w stosunku do wyceny z dnia 31 grudnia 2016 r.

W pierwszych miesiącach 2017 r. zarządzający Funduszem kontynuowali działania zmierzające zamknięcia inwestycji i wypłaty środków inwestorom. W październiku 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu postanowił o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Religa Development z siedzibą we Wrocławiu z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Po jego uprawomocnieniu syndyk na początku 2017 r. wystąpił do sędziego – komisarza z wnioskiem o zgodę na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Religa Development, a sędzia-komisarz wyraził zgodę na transakcje. 22 marca w prasie ukazało się ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości upadłej spółki, a termin składania ofert określono na 11 kwietnia 2017 r. Środki ze sprzedaży nieruchomości posłużą zaspokojeniu zobowiązań Religa Development.

17 lutego 2017 przypadał termin Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, które zgodne ze statutem mogło podjąć uchwałę o przedłużeniu czasu trwania Investor Property FIZ. Ze względu na fakt, że żaden z uczestników nie zgłosił zamiaru uczestnictwa oraz nie stawił się na Zgromadzeniu Inwestorów, uchwała o przedłużeniu czasu trwania Funduszu nie została podjęta. W związku z powyższych Investors TFI jest zobligowane do rozpoczęcia likwidacji Funduszu z dniem 28 lipca 2017 r.

Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także wykupywać certyfikatów inwestycyjnych. Likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Jeżeli na dzień otwarcia likwidacji, w portfelu Funduszu będą znajdowały się aktywa inne niż środki pieniężne, Fundusz będzie zmierzał do ich sprzedaży już podczas trwającego procesu likwidacyjnego. Towarzystwo nie jest w stanie wskazać na dzień dzisiejszy dokładnej daty zakończenia procesu likwidacji.

Po przeprowadzeniu procesu likwidacji Funduszu oraz upłynnieniu aktywów Towarzystwo jako likwidator Funduszu dokona proporcjonalnej wypłaty środków na rzecz Uczestników Funduszu. Procedura wypłaty nie wymaga składania zleceń umorzenia przez Uczestników ani podejmowania przez nich dodatkowych czynności.