Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2010

Na dzień 30 września 2010 r. dokonano wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 999,36 zł, co oznacza spadek o 0,15% w stosunku do wyceny z 10 sierpnia.

Od początku działalności Fundusz uzyskał stopę zwrotu w wysokości -0,06%.

Aktualna sytuacja rynkowa bardzo sprzyja działalności Funduszu Investor Property FIZ. Firmy deweloperskie planują dużą liczbę nowych inwestycji mieszkaniowych i poszukują finansowania swoich przedsięwzięć. Jednocześnie banki nadal dość konserwatywnie podchodzą do finansowania nowych inwestycji i wymagają wysokiego wkładu własnego ze strony firm budowlanych. Fundusz zapewnia firmom finansowanie tymczasowe, najczęściej na 1-2 lata. Oczekujemy, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy skłonność banków do finansowania inwestycji nie zmieni się, co będzie podtrzymywać wysoką dochodowość  lokat Funduszu. Obserwujemy duże zainteresowanie firm pozyskaniem finansowania na realizowane projekty, co przekłada się pozytywnie na rentowność inwestycji dokonywanych przez Fundusz.

W ciągu pierwszych niecałych dwóch miesięcy działalności Funduszu zostały podpisane dwie umowy inwestycyjne, których całkowity planowany dochód wyniesie ok. 24% rocznie. W ciągu najbliszych kilku tygodni zarządzający planują dokonanie inwestycji pozostałych środków Funduszu przy rentowności lokat nie niższej niż dotychczasowe projekty. Inwestycje Funduszu nie są w dużym stopniu uzależnione od wahań kursów walut czy sytuacji na  giełdzie co będzie sprzyjało regularności i przewidywalności dochodu. Inwestycje Funduszu dodatkowo zabezpieczane są hipotekami na nieruchomościach lub poręczeniami stron, które finansuje Fundusz.