Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2012

Na dzień 30 września 2012 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 1040,88 zł, co oznacza wzrost o 0,39 % w stosunku do wyceny z dnia 30 czerwca 2012 r.

Od początku działalności Fundusz uzyskał stopę zwrotu w wysokości 4,09 %. Z uwagi na bieżącą sytuację na rynku nieruchomości, w trzecim kwartale 2012 roku, podobnie jak w poprzednim, Fundusz nie dokonywał kolejnych inwestycji, koncentrując się przede wszystkim na ochronie aktualnej wartości lokat.

W dniu 10 września 2012 r. Fundusz zawarł aneks do umowy pożyczki zawartej10 września 2010 r. z Univitae sp. z o.o. z (dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Univitae sp. z o.o.), na podstawie którego zmieniony został termin i sposób spłaty pożyczki. Oprocentowanie pożyczki nie zmieniło się i wynosi 20% w skali roku.

Dodatkowo, w bieżącym kwartale za istotne zdarzenie z punktu widzenia działalności Funduszu, należy uznać złożenie, w dniu 18 września 2012 r., wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu przez Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a zatem jednego z dłużników Funduszu. Z punktu widzenia wyceny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nie ma to jednak istotnego znaczenia z uwagi na przyjętą przez Towarzystwo zasadę konserwatywnej i ostrożnej wyceny aktywów Funduszu, uwzględniającą w znacznej mierze faktyczne możliwości zaspokojenia się z takich zabezpieczeń jak hipoteki ustanowione na nieruchomościach, które pomimo ewentualnego ogłoszenia upadłości zachowują pierwszeństwo przed innymi wierzycielami dłużnika.

W kolejnych miesiącach Zarządzający Funduszem w dalszym ciągu będą się kierować ochroną wartości lokat Fundusz, dążąc przy tym do jak najbardziej korzystnego zakończenia inwestycji składających się na portfel inwestycyjny, w tym także zmierzające do ewentualnego zaspokojenia Funduszu z pozostałych zabezpieczeń w ustanowionych na jego rzecz przez Religa Development S.A.