Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2013

Na dzień 30 września 2013 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 970,15 zł, co oznacza spadek o 1,36 % w stosunku do wyceny z dnia 30 czerwca 2013 r.

Trzeci kwartał 2013 r. dla Funduszu upłynął pod znakiem ochrony aktualnej wartości lokat i dążeniu do sprzedaży składników aktywów Funduszu. Po zrealizowanym na koniec czerwca 2013 r. wykupie certyfikatów Towarzystwo podejmowało dalsze działania mające na celu zbycie lokat znajdujących się w portfelu Funduszu, w tym w szczególności poprzez sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych. Z przyczyn niezależnych od Towarzystwa (działań podejmowanych przez sąd upadłościowy oraz syndyka masy upadłości)   postępowanie upadłościowe spółki Religa Development S.A., którego aktywnym uczestnikiem jest  Towarzystwo, nie doprowadziło do rozpoczęcia zaspokajania wierzycieli z masy upadłości spółki. Tym nie mniej Towarzystwo nie ustaje w wysiłkach, by w jak największym stopniu zrealizować zaspokojenie się z majątku Religa Development S.A.