Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2014

Na dzień 30 września 2014 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 919,62 zł, co oznacza spadek o 3,01 % w stosunku do wyceny z dnia 30 czerwca 2014 r.

W trzecim kwartale 2014 r. Towarzystwo kontynuowało poszukiwania nabywców lokat znajdujących się w portfelu Funduszu, w tym w szczególności nieruchomości z portfeli spółek celowych.

Trwające postępowanie upadłościowe Religa Development, którego Fundusz jest aktywnym uczestnikiem, w dalszym ciągu nie zostało wprowadzone w etap zaspokajania wierzycieli z masy upadłości spółki. Jak już sygnalizowaliśmy w komentarzu po wynikach na koniec II kwartału 2014 roku, otrzymaliśmy informację o tym, że sędzia komisarz zatwierdził zawarcie pożyczki pomiędzy upadłą spółką a inwestorem, natomiast upadły złożył wniosek o  zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z likwidacyjnego na układowy. Zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego, zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu, następuje na podstawie stosownej decyzji sądu, gdy będzie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele będą zaspokojeni w wyższym stopniu niż po przeprowadzeniu postępowania obejmującego likwidację majątku dłużnika. Zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego daje zatem większe szanse zaspokojenia się wierzycieli, w tym Investor Property FIZ, niż w przypadku postępowania likwidacyjnego.  Jednak to od decyzji sądu zależy czy uzna te okoliczności za uprawdopodobnione.
Z posiadanych przez nas informacji wynika, że na dzień dzisiejszy brak jest konkretnej decyzji co do przyszłości postępowania upadłościowego spółki Religa Development.

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu jak najbardziej korzystną sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych.

Towarzystwo będzie również kontynuowało bieżący monitoring toczącego się postępowania upadłościowego.