Investor Property FIZ - Stan likwidacji

Ogłoszenie 2/2018 z dnia 29/01/2018

Działając w imieniu Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”) jako likwidatora Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), w związku z trwaniem likwidacji Funduszu ponad 6 miesięcy,  w załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych  (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.).

Likwidacja Funduszu rozpoczęła się z dniem 28 lipca 2017 r. wobec zaistnienia przesłanki rozwiązania Funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, tj. upływu okresu czasu, na który zgodnie ze Statutem Funduszu, Fundusz został utworzony.

Dotychczas, w toku likwidacji Funduszu, Likwidatorowi udało się zaspokoić roszczenia na łączną kwotę 50 583,27 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych pięćset osiemdziesiąt trzy złote 27/100). Jednocześnie,w dniach 28 czerwca i 29 czerwca 2017 r. w prasie ogólnopolskiej i lokalnej ukazały się ogłoszenia o zaplanowanym na dzień 10 sierpnia 2017 r. przetargu na sprzedaż przez spółkę celową Funduszu nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 17.808 m2 położonej we wsi Mirków, Gmina Długołęka, Województwo Dolnośląskie przy ul. Sportowej 3 i ul. Sportowej 5, obejmującej działki ewidencyjne nr 316/25 o powierzchni 11.908 m2 oraz nr 321/2 o powierzchni 5.900 m2 w obrębie 022302_2.0026, Mirków, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW nr WR1E/00047910/7. W związku z niedojściem przetargu do skutku Likwidator w dalszym ciągu podejmuje czynności celem zbycia nieruchomości i nie wyklucza organizacji kolejnego przetargu. Jednocześnie na prośbę audytora dokonującego badania sprawozdania finansowego Funduszu, Fundusz zlecił dokonanie wyceny przedmiotowej nieruchomości bez uwzględnienia projektu budowlanego, co znalazło odzwierciedlenie w odpowiedniej prezentacji wartości nieruchomości w księgach rachunkowych Funduszu. Fundusz traktuje powyższą wycenę jako wycenę ostrożnościową.