Investor Property FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 08/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku

W dniu 10 lutego 2017 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w formie aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego z dnia 10 marca 2017 r. zawierający zmiany Statutu Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, Repertorium A Nr 952/2017 sporządzony przed Notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępy w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedmiotowe zmiany nie wymagały dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następującej zmiany w Statucie Funduszu:

W Rozdziale XI. „Zasady rozwiązania Funduszu”, w Artykule 34 „Rozwiązanie Funduszu”, zmienia się treść ust. 3 poprzez wykreślenie zdania „W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Likwidacja Funduszu rozpocznie się nie później niż na sześć miesięcy przed upływem terminu na jaki Fundusz został utworzony.”, a w konsekwencji poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Likwidacja rozpocznie się  z  dniem upływu okresu, na który, zgodnie ze statutem, Fundusz został utworzony”;

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu objęte aktem notarialnym z dnia 10 marca 2017 r., Repertorium A Nr 952/2017 nie wymagają dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 1896), wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.