Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 1/2018 z dnia 09/01/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 1/2018 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”) zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w przedmiocie zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji na dzień otwarcia likwidacji.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt, 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.