Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 5/2017 z dnia 26/01/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 5/2017 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2017 r., Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) oraz art. 4 ust. 4 Statutu Funduszu, w związku z art. 4 ust. 15 Statutu Funduszu, zwołał na dzień 17 lutego 2017 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Zgromadzenie Inwestorów Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych odbędzie się o godzinie 10:00, w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, z następującym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2.           Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.           Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.           Powzięcie Uchwały w sprawie przedłużenia czasu trwania Funduszu.

5.           Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636).

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.