Investor Top Hedge Funds FIZ - Wystąpienie przesłanki rozwiązania Funduszu

Ogłoszenie 14/2017 z dnia 07.12.2017

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, dalej: „Ustawa”), Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, działając na mocy art. 248 ust. 2a Ustawy w zw. z art. 36 ust. 4 Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Statut Funduszu”) jako likwidator Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2017 r. wystąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt. 4 Ustawy w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 4 Statutu Funduszu, tj. spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej 100.000,00 zł. Dniem otwarcia likwidacji Funduszu jest 4 grudnia 2017 r.