Investor Top Hedge Funds FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 2/2017 z dnia 20/01/2017

W dniu 20 stycznia 2016 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz tekst jednolity Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowe zmiany oraz tekst jednolity znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 20 stycznia 2017 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 221/2017 oraz wypis aktu notarialnego z dnia 20 stycznia 2017 r. zawierającego tekst jednolity Statutu Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 225/2017, sporządzone przed notariuszem Iloną Marchocką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, są dostępne w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmiany Statutu, o których mowa powyżej, zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt 1) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.