Investor Top Hedge Funds FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 04/2015 z dnia 24/03/2015

Informujemy, że w dniu 24 marca 2015 r., Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz art. 4 Statutu Funduszu, zwołał na dzień 22 kwietnia 2015 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Top Hedge Funds FIZ.

Zgromadzenie Inwestorów Investor Top Hedge Funds FIZ zwołanie na dzień 22 kwietnia 2015 r., na godzinę 13:30, w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa, przy ul. Mokotowskiej 1, odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Powzięcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., wraz z uzasadnieniem.
5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Towarzystwo dokonuje blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Blokada dokonywana jest w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.