Investor Top Hedge Funds FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 05/2014 z dnia 31/03/2014

Informujemy, że w dniu 31 marca 2014 r., Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz art. 4 Statutu Funduszu, zwołał na dzień 24 kwietnia 2014 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Top Hedge Funds FIZ.

Zgromadzenie Inwestorów Investor Top Hedge Funds FIZ na dzień 24 kwietnia 2014 r., na godzinę 11:45, w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa, przy ul. Mokotowskiej 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Powzięcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r., wraz z uzasadnieniem.

5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.