Limitowane koszty pokrywane z aktywów subfunduszy

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zmiany w Statutach Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO. W związku z powyższym do Statutów zostaną wprowadzone zapisy regulujące limitowane koszty pokrywane z aktywów subfunduszy. Rozwiązanie takie jest powszechną praktyką na rynkach międzynarodowych, a od dłuższego czasu również w Polsce. Służy ono przypisaniu do poszczególnych funduszy ściśle związanych z ich działalnością kosztów ponoszonych w interesie uczestników. W szczególności chodzi tu o wynagrodzenie Depozytariusza (instytucja ta jest niezależna od TFI i zapewnia m.in. przechowywanie aktywów funduszu, prowadzenie rejestrów aktywów, a także nadzoruje przepływ środków funduszu), Audytora (niezależna instytucja badająca sprawozdania finansowe funduszu) oraz Agenta Transferowego (podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu).

Zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i obowiązujący wszystkie subfundusze limit kosztów pokrywanych z aktywów to 0,5% średniej wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku.

Zmiany Statutów zostaną opublikowane na stronie internetowej  (planowane na dzień 31 marca 2017 r.) i wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.