SFIO Euroobligacji - zmiany w Prospekcie

DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji niniejszym informuje o dokonaniu poniższych zmian w Prospekcie Informacyjnym:

W Rozdziale VI Prospektu Informacyjnego DWS Polska SFIO Euroobligacji pt. „Informacje dodatkowe” dokonuje się następujących zmian:

a) przed zdaniem „Przekazywanie środków przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa” dodaje się oznaczenie ”3.” oraz

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4. Dzień nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa

W celu doprecyzowania art. 15 ust. 7 Statutu informujemy, iż zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w kolejnym Dniu Wyceny, po dniu, w którym została dokonana wpłata na Jednostki Uczestnictwa oraz Fundusz otrzymał zlecenie nabycia.

W celu doprecyzowania art. 18 ust. 8 Statutu informujemy, iż odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w kolejnym Dniu Wyceny, po dniu, w którym Fundusz otrzymał zlecenie odkupienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy odkupienie następuje w wyniku Zamiany Jednostek Uczestnictwa, w rozumieniu art. 21 ust. 1 Statutu, odkupienie następuje w drugim Dniu Wyceny po dniu złożenia zlecenia Zamiany.”

Powyższe zmiany wchodzą w życie w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 15 lipca 2003 r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dzienniku Rzeczpospolita 1 lipca 2003 roku.