Trzecie Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.; dalej: „Ustawa”) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie ze wskazanym art. 16 Ustawy, Spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest trzecim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Warszawa, dnia 21 października 2020 r.