Wznowienie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Turcja

W nawiązaniu do ogłoszenia Funduszu z dnia 9 lutego 2023 r. w przedmiocie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja wydzielonego w ramach Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z uwagi na brak możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu Investor Turcja, spowodowanej zawieszeniem notowań i obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Istambule w Turcji, niniejszym informujemy, że w związku z ustaniem przyczyny zawieszenia, tj. wznowieniu w dniu 15 lutego 2023 r. notowań i obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Istambule w Turcji, Fundusz podjął decyzję o wznowieniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja z dniem wyceny przypadającym 15 lutego 2023 r.

W związku z powyższym, informujemy, że wszystkie zlecenia odkupienia, konwersji lub zamiany złożone począwszy od dnia 7 lutego 2023 r., zostaną zrealizowane w terminach określonych na podstawie punktu III.6.5 Prospektu „Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa” o następującej treści: „Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje nie wcześniej niż w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Towarzystwo lub Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnika, nie później jednak niż w terminie 7 dni po złożeniu zlecenia odkupienia”; z zastrzeżeniem art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjni (Dz.U. z 2022 r. poz. 1523 z późn. zm.), zgodnie z którym do przywołanego powyżej terminu 7 dni nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem wznowienia zbywania i odkupywania jednostek, zlecenia odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja złożone od dnia 7 lutego 2023 r. będą mogły zostać zrealizowane w maksymalnym okresie 7 dni od dnia wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja, tj. od dnia wyceny przypadającym 15 lutego 2023 r.