Zmiany w Regulaminie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 września 2020 r. Zarząd Investors TFI S.A. uchwalił zmiany w Regulaminie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Investors TFI S.A. (dalej: „Regulamin”).

Zmiany, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wchodzą w życie z dniem wskazanym w informacji opublikowanej na stronie internetowej Towarzystwa wraz z nową treścią Regulaminu oraz wykazem zmian Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie (14) czternastu dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie internetowej.

Zgodnie z powyższym – nowe postanowienia Regulaminu zaczną obowiązywać od dnia 01 października 2020 r.