Zmiany w skrótach prospektów

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2003 roku w dzienniku Rzeczpospolita zostały opublikowane zmiany w skrótach prospektów informacyjnych funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A. Rozdział "Informacje dodatkowe" został uzupełniony o punkt "Tabela opłat funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A" oraz punkt "Przekazywanie środków przy odkupieniu jednostek uczestnictwa".

Ponieważ z przyczyn technicznych informacje zamieszczone w prasie są błędne, w dniu 2 maja 2003 roku zostanie opublikowane sprostowanie. Prawidłowy tekst jest następujący:

Zgodnie z powyższymi zmianami opłata przy nabyciu jednostek uczestnictwa w wyniku zamiany jednostek pobierana będzie każdorazowo zgodnie z zasadami określonymi w statucie funduszu, jako różnica opłaty pobranej przy nabyciu zamienianych jednostek uczestnictwa i opłaty obowiązującej w funduszu, w którym są nabywane nowe jednostki uczestnictwa.

Środki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu będą przekazywane na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, przy czym może to być wyłącznie rachunek prowadzony na rzecz uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. Powyższa zasada nie ma zastosowania:

do rachunków które zostały wskazane przez uczestników przed dniem 30 kwietnia 2003 roku, jako rachunki na które mają być przekazywane środki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa,

do wypłaty środków uczestnikom pracowniczych programów emerytalnych,

do wypłaty środków z tytułu odkupienia zablokowanych lub zastawionych jednostek uczestnictwa stanowiących zabezpieczenie kredytów lub innych zobowiązań,

do wypłaty środków z tytułu odkupienia na rachunek bankowy dystrybutora będącego domem maklerskim.

Powyższe zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji sprostowania, tj. 2 maja 2003 roku.