Zmiany w Statucie DWS Polska FIO Płynna Lokata

Informujemy, iż w dniu 1 sierpnia 2006 r. w GAZECIE GIEŁDY PARKIET - zgodnie z art. 29 ust. 2 Statutu Funduszu DWS Polska FIO Płynna Lokata - zostanie opublikowane ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu.

Zmiany będą dotyczyły możliwości pobierania opłaty manipulacyjnej nie wyższej niż 0,2% wpłaty na jednostki uczestnictwa kategorii A przy zbywaniu tych jednostek uczestnictwa, ustalenia ceny zbycia jednostek oraz zasad obniżenia lub zwolnienia z opłaty manipulacyjnej.

Zmiany wejdą w życie z dniem opublikowania ogłoszenia w GAZECIE GIEŁDY PARKIET.