Zmiany w Statucie DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek

Uprzejmie informujemy, że 30 marca 2006 r. zostały wprowadzone zmiany w Statucie DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek. Zmiany dotyczą:

* określenia warunków, które muszą być spełnione, aby Fundusz zawiesił zbywanie Jednostek Uczestnictwa
* sposobu ogłoszenia decyzji o zawieszeniu i wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa.